Směrnice EU důležitá pro akvaristy

Z důvodů přemnožení invazivních nepůvodních druhů živočichů a rostlin vydala Evropská Unie novou směrnici, která zakazuje rozmnožování, ale i uchovávání některé druhů. Za nedodržení směrnice hrozí vysoké sankce. Jejich seznam a původní znění zákona je součástí článku.

Některé nepůvodní druhy rostlin a živočichů likvidují stávající prostředí nebo jeho původní obyvatele. Proto se EU rozhodla řešit problém zákazem dovozu, množení, prodej, ale i uchovávání (viz výjimky níže v článku). Některá ZOO, podle dostupných informací, budou muset určené druhy zvířat kastrovat, aby se nemohly dále rozmnožovat. Podle nové směrnice není možné bez příslušného povolení vydaným EU, určené invazivní druhy po datu 3.8.2016 množit, přechovávat, prodávat, vyměňovat. Při dodržení uvedených podmínek můžete ale své domácí mazlíčky (v seznamu je i želva nádherná, několik druhů raků a dvě často pěstované akvarijní rostliny) nechat dožít. Pokuty při nedodržení se mohou pohybovat v rámci 20 tisíc až jednoho milionu korun.

Výňatek z novely 1143/2014: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (celá směrnice k přečtení pod odkazem)

KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro prevenci, minimalizaci a zmírnění nepříznivých dopadů na biologickou rozmanitost spojených jak se záměrným, tak nezáměrným zavlékáním nebo vysazováním invazních nepůvodních druhů do Unie a s jejich šířením v Unii.

KAPITOLA II PREVENCE Článek 7 Omezení

1. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii se nesmějí záměrně:
a) přivážet na území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem;
b) držet, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
c) chovat, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
d) přepravovat do, z nebo v rámci Unie, s výjimkou přepravy druhů do zařízení v souvislosti s eradikací;
e) uvádět na trh;
f) využívat či vyměňovat;
g) nechat rozmnožovat, pěstovat nebo kultivovat, a to ani v případě držení v oddělených prostorách;
h) uvolňovat do životního prostředí.

2. Členské státy učiní veškeré nezbytné kroky k prevenci nezáměrného zavlékání či vysazování nebo šíření invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, a to i v případech, kdy se jedná o hrubou nedbalost.

Článek 31 – Přechodná opatření pro nekomerční vlastníky

1. Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. b) a d) je vlastníkům zvířat v zájmovém chovu, která nejsou držena pro komerční účely a patří mezi invazní nepůvodní druhy zařazené na unijní seznam, povoleno mít tato zvířata v držení do konce jejich přirozeného života, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) zvířata byla v držení ještě před tím, než byla zařazena na unijní seznam;
b) zvířata jsou držena v oddělených prostorách a jsou zavedena veškerá vhodná opatření, aby se zaručilo, že se nemohou rozmnožovat nebo uniknout.
2. Příslušné orgány přijímají veškeré uvážlivé kroky, aby prostřednictvím programů pro zvyšování informovanosti a vzdělávacích programů organizovaných členskými státy informovaly nekomerční vlastníky o rizicích, která jsou s držením zvířat uvedených v odstavci 1 spojena, a o opatřeních, která je třeba přijmout, aby se minimalizovalo riziko, že se jedinci rozmnoží nebo uniknou.
3. Nekomerčním vlastníkům, kteří nemohou zaručit splnění podmínek stanovených v odstavci 1, nesmí být dovoleno ponechat si dotčená zvířata. Členské státy mohou těmto vlastníkům nabídnout možnost převzetí jejich zvířat. V takovém případě se náležitě zohledňují dobré životní podmínky zvířat.
4. Zvířata uvedená v odstavci 3 tohoto článku mohou být držena v zařízeních uvedených v článku 8 nebo v zařízeních zřízených členskými státy přímo k tomuto účelu.

Článek 32 – Přechodná opatření pro komerční populace

1. Držitelům komerčních populací jedinců invazních nepůvodních druhů získaných před jejich zařazením na unijní seznam je po dobu až dvou let po zařazení druhu na uvedený seznam povoleno mít živé jedince takových druhů nebo jejich části, které se mohou rozmnožovat, v držení a přepravovat je za účelem prodeje nebo předání do zařízení, které se zabývají ochranou ex situ, a k léčebným činnostem uvedeným v článku 8 za předpokladu, že jedinci jsou drženi a přepravováni v oddělených prostorách a jsou zavedena veškerá vhodná opatření s cílem zaručit, že není možné, aby se tito jedinci rozmnožovali nebo aby unikli, nebo tyto jedince utratit nebo usmrtit humánním způsobem, a vyčerpat tak jejich populaci, kterou vlastní.
2. Prodej nebo předání živého jedince nekomerčním uživatelům je možné po dobu jednoho roku po zařazení daného druhu na unijní seznam, a to za předpokladu, že jedinci jsou drženi a přepravováni v oddělených prostorách a jsou zavedena veškerá vhodná opatření s cílem zaručit, že není možné, aby se tito jedinci rozmnožovali nebo aby unikli.
3. Bylo-li vydáno povolení v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 708/2007 pro druh, který je využíván v akvakultuře a který je následně zařazen na unijní seznam, a doba platnosti povolení přesahuje dobu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, členský stát povolení na konci doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku odejme v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 708/2007.

Výňatek z prováděcího nařízení 2016/1141: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (celé nařízení pod odkazem)

EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) č. 1143/2014 stanoví, že má být přijat seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (dále jen „unijní seznam“), a to na základě kritérií stanovených v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení a za splnění podmínek čl. 4 odst. 6, z něhož vyplývá, že se musí náležitě zohlednit náklady na provádění v členských státech, náklady v případě nečinnosti, nákladová efektivita a socioekonomické aspekty.

(2) Komise dospěla na základě dostupných vědeckých poznatků a posouzení rizik provedeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

zdroj: eur-lex.europa.eu

[an error occurred while processing the directive]

9 komentářů k „Směrnice EU důležitá pro akvaristy”

Mgr.Rudorfer

Odpovědět

Původní sazan pochází ze střední Asie, už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Jeho příznivých vlastností pro chov (je všežravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport) si povšimli i staří Římané a po celém území říše budovali rybníky, do nichž vysazovali kapry. Ve středověku se pod vlivem klášterního hospodářství rozšířil kapr po celé Evropě i do českých zemí, zároveň se postupnou selekcí jedinců změnil jeho vzhled. Druhotně pronikl domestikovaný kapr i do původního areálu sazana a jako ekologicky plastičtější druh ho z něj prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy (Dunaj, Volha, Don). Je subtilnější než šlechtěný kapr, jen zřídka váhy přes 3 kg Pro svou plachost a bojovnost je uznávanou sportovní rybou, opatření na jeho ochranu zatím nejsou příliš účinná.

18. 3. 2023 at 9:48 pm

    Surpan

    Právě zrovna Cabomba caroliniana mě velmi zaujala, neboť u nás nemá podmínky pro růst právě kvůli teplotě a zároveň je náročná a mnohdy neroste ani akvaristům v akvárku. Nařízení je ale pro celou EU, takže může jít o plevel na jihu. Přesto takové zákazy moc nechápu, zároveň se Cabomba dá stále koupit.

    18. 3. 2023 at 9:52 pm

Mgr.Rudorfer

Odpovědět

Kapr obecný není původním druhem v české republice a rostlinka Cabomba Carolineana v našich vodách uhyne pro nízkou teplotu je to celé naruby….

18. 3. 2023 at 9:48 pm

procambarus fallax

Odpovědět

Něco mi říká, že náš antiunijní rak bude nařízení EU vesele ignorovat a budou se dál samovloně rozmnožovat… Nepíšou vědci z EU v některých jiných směrnicích, jak přemluvit diploidního raka, aby už dožil bez potomků?

18. 3. 2023 at 9:48 pm

Vaše odpověď

Vyžadované informace jsou označeny *